Jak uregulować kontakty z dziećmi po rozstaniu?

adwokat Katarzyna Zagata
25.01.2019
Co zrobić gdy matka lub ojciec utrudnia lub uniemożliwia spotkania z dzieckiem po rozstaniu? W jaki sposób egzekwować kontakty z dziećmi po rozpadzie związku? Sprawdź jak uzyskać prawo do widzeń z dzieckiem.

Każde z rodziców ma zarówno prawo jak i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Niezależnie od tego czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy ze związku nieformalnego rodzice powinni mieć możliwość spędzania z nim czasu, a także odbywania rozmów telefonicznych (o ile nie zachodzą przesłanki do ograniczenia lub pozbawienia tego prawa).

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii uregulowania kontaktów z dzieckiem, należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Wydziale Rodzinnym) właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 100 zł. We wniosku jako uczestnika postępowania należy wskazać drugiego rodzica (przy którym dziecko stale przebywa). To oznacza, że należy we wniosku wskazać imię, nazwisko oraz adres tej osoby aby sąd mógł jej doręczyć odpis wniosku oraz zawiadomić o terminie posiedzenia. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka.

We wniosku należy również wskazać proponowany sposób realizacji kontaktów (określić dni tygodnia, w których te kontakty miałyby być realizowane, wskazać ile tygodni wakacji, ferii zimowych dziecko ma spędzać z wnioskodawcą, wskazać dni świąteczne, które dziecko ma spędzać z wnioskodawcą). Jeśli istnieje taka potrzeba (np. rodzic który domaga się ustalenia kontaktów przebywa za granicą) można również wnosić o ustalenie kontaktów telefonicznych lub przy wykorzystanie elektronicznych form komunikacji (np. Skype).

Należy pamiętać aby w piśmie inicjującym postępowanie zawrzeć wniosek o zabezpieczenie kontaktów. Pozwoli to uregulować sytuację stron na czas trwania postępowania i umożliwi wnioskodawcy kontakt z dzieckiem przed zapadnięciem prawomocnego postanowienia w sprawie.

Istnieje również możliwość aby sąd już na etapie ustalania kontaktów zagroził uczestnikowi (uczestniczce) postępowania nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia ustaleń dotyczących kontaktów. Należy w tym celu złożyć stosowny wniosek, w którym uprawdopodobnimy, że druga strona może chcieć uniemożliwiać lub utrudniać kontakty.

Jeżeli do takiego naruszenia dojdzie, wówczas wskazana przez sąd suma jest wypłacana drugiemu rodzicowi za każdy przypadek naruszenia, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

Niektórzy rodzice po rozstaniu decydują się na tzw. opiekę naprzemienną nad dzieckiem. Pozwala ona na spędzanie przez dziecko czasu po równo zarówno z matką, jak i z ojcem. Jest to rozwiązanie, które wymaga współpracy obojga rodziców i nie znajdzie zastosowania w przypadku silnego skonfliktowania stron.

Uprawnionymi do uregulowania kontaktów z dziećmi są nie tylko rodzice, ale również inne osoby bliskie, np. dziadkowie, rodzeństwo. Jeśli zmienią się okoliczności od wydania ostatniego orzeczenia w sprawie o kontakty, można wnosić o zmianę sposobu ich wykonywania w odrębnym postępowaniu.

Ustalenie sposobu kontaktów z dziećmi jest również jednym z elementów wyroku w sprawie o rozwód (o ile strony nie złożą zgodnego wniosku aby o kontaktach nie orzekać). W tym artykule możesz sprawdzić jakie koszty wiążą się z postępowaniem rozwodowym. Z rozstaniem wiąże się również kwestia alimentów. Z tego artykułu dowiesz się jak uzyskać alimenty na dziecko po rozpadzie związku.

Photo by Kevin Gent on Unsplash

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.